Årsboken GUSEM

De senaste årgångarna av föreningens årsbok GUSEM kan beställas från Bokhandeln Wessman & Pettersson i Visby, telefon 0498-211112, e-post info@wessmanbok.se. För tidigare årgångar kontakta föreningen, se Kontakt 

GUSEM 10

Eva Sjöstrand berättar om den gotländske arkeologen Gabriel Gustafson, som ledde utgrävningen av Norges finaste fornfynd, Osebergsskeppet. Han lyckades också se till att det räddades till framtiden, och han är väl ihågkommen i Norge, mindre känd på sin hemö.

Olov Gibson skriver om lyran, ett uråldrigt instrument, som använts i Afrika och mellanöstern, i Europa och inte minst på Gotland. De äldre gotländska bildstenarnas form uppvisar en fantasieggande likhet med lyran.

Gunnar Redelius presenterar ett antal ”kritiska betraktelser” med förslag till delvis nya tolkningar av bland annat utsmyckningen på ett antal gotländska kyrkor. Gunnar Redelius avled innan GUSEM 10 gick i tryck och i anslutning till hans artikel skriver GUSEMs redaktör Gunilla Jonsson om honom.

Idun Alfredson Vinterros har undersökt kvinnors företagande i Visby under 200 år. Hon jämför sina resultat med vad andra forskare kommit fram till gällande till exempel Umeå och Stockholm. Slutsatsen blir att Visby har större likhet med Stockholm än med Umeå, men också att Visby i flera avseenden visar en alldeles egen bild av kvinnligt entreprenörskap.

GUSEM 9

Eva Sjöstrand berättar om nära tusenåriga skelettfynd som hittades på Sankt Olofsholm vid utgrävningar i början av 2010-talet. Med utgångspunkt från skeletten, en man och en kvinna, och från Gutasagan, skapar hon en berättelse, som kan vara sann – eller inte.

Mattias Legnér skriver om hur man på Gotland förberedde skydd av sitt kulturarv, särskilt kyrkornas glasmålningar, inför krigsrisken under andra världskriget. Redogörelsen bygger på arkivmaterial, och sätts också i relation till utvecklingen av attityder, principer och metoder i Europa från första till och med andra världskriget.

Per Malmros skriver om experimenten som genomfördes i projektet ”Tjära på Gotland”. Projektet handlade om praktiska försök och mätningsmetoder av olika slag, men medförde också djupdykningar i kyrkoarkiv och en återblick på tjärans historiska betydelse för Gotland. En viktig komponent var jämförelser och kontakter med motsvarande försök i Norge.

Georg Tordai skriver om Levide kyrkas byggnadshistoria och framförallt de renoveringar som företagits vid skilda historiska tidpunkter och under varierande renoveringsideologier och ansvarsförhållanden. Han analyserar också vilka följder olika förändringar av kyrkorummet fått för gudstjänstdeltagarna.

Gunilla Jonsson hämtar ett antal exempel ur de gotländska arkiven, från 166 till 1810-1812, för att försöka förstå hur livet för människor ur olika samhällslager kunde gestalta sig.

 

GUSEM 8

Ronnie G. Lundin skriver om Herr Johan Berntson på Fårö, en präst som ständigt kom i bråk, med församlingsmedlemmar, med sin familj och med andra. Han förlorade till sist sin prästtjänst – men avkragad blev han inte.

Göran O:son Waltå skriver om hur resandet avspeglas i den svenska litteraturen under 1920- och 1930-talen, och får tidsepoken mellan världskrigen att framträda för oss.

John Huttu och Sven-Olov Johansson skriver om Lars Mårtensson Kransfeldts ”lagbok” från 1657, en privat samling av tryckta och handskrivna lagtexter som av speglar vad en lägre statstjänsteman på 1600-talet kunde behöva för att vidmakthålla sin position. Samtidigt ger den ett antal geografiska upplysningar om Finland.

Tryggve Siltberg skriver om Baltikums kristnande på 1200- och 1300-talen och om vilken roll Gotland spelade i dessa sammanhang. Artikeln analyserar den forskning som bedrivits om Baltikums kristnande och författaren gör en annan tolkning av processen än sen som varit rådande, framförallt i en tyskspråkiga forskningen.

GUSEM 7

Mattias Legnér skriver om Behandlingen av kulturminnen under första världskriget: dokumentation, debatt, propaganda.
Thorgunn Snædal skriver Om de gotländska runorna.
Gunilla Jonsson skriver om Tryckerierna, tidningarna och tryckfriheten på Gotland under 1800-talets första decennier.

GUSEM 6

Johannes Daun skriver om rödsotsepidemin i Gothemstrakten år 1779 och smittspridning i tidigmodern tid.

Margit Gerhards skriver om lombardiskt och danskt inflytande på Gotland utifrån lejonporten i Hablingbo.

Torsten Daun presenterar inledningen till en fallstudie av vägar, forntida ch medeltida, på Tofta skjutfält.

Magnus Götherström skriver om flygplanskryssaren Gotland, svenskt storhetsvansinne eller ett taktiskt drag?

Georg Tordai skriver om de gotländska kustvärnen och hur ett historiskt arv förstörs.

Gunnar Öberg skriver om Folkberedskapen, en bortglömd organisation i krigsårens historieskrivning.

John Huttu bidrar med ett reportage från när Åbo historiska förening besökte Gotland.

Gusem_5

I samband med Historiska föreningens årsmöte lördagen den 24 maj 2014 årsmöte var det boksläpp av det femte numret av föreningens tidskrift GUSEM. Trots skinande sol och varmt väder hade omkring 20 personer sökt sig till Almedalsbibliotekets föreläsningssal för att lyssna på intressanta beskrivning som fyra av de författare som har artiklar införda i GUSEM 5 berättade om.

Dagen innan boksläppet, den 23 maj 2014, intervjuade Håkan Erlandsson i programmet ”God morgon Gotland” Torsten Daun och Magnus Götherström. Ljudklipp: http://www.reecoy.com/historiska/gusem5-radiogotland.mp3

Förutom aktuell forskning har GUSEM 5 ett sidotema som i detta nummer är arkitektur och inredning. Först ut att tala var Marie Clausén som forskar om renoveringsideal och kulturarv i Stockholms sekelgamla lägenhetsbestånd. Torsten Svensson förevisade och berättade om ett urval helgonbilder som återspeglar hans artikel vilken handlar om en rapport han sammanställt över de gotländska helgonavbildningarna. Därefter berättade Eva Tordai om den gotländske konservatorn Carl Wilhelm Petterson. Tryggve Siltberg berättade dels om hur man enklast använder ett stort verk om Petreius och hans texter samt om sägner om fetaliebröderna och om Gotlands förlorade folkdiktning.

Gusem_4

På måndagskvällen, den 27 maj 2013, presenterade Historiska föreningen vid Högskolan på Gotland det fjärde numret av tidskriften GUSEM. Redaktör för tidskriften är Torsten Daun, tillika föreningens ordförande. Redaktionskommittén har samtliga övriga styrelseledamöter varit, det vill säga, Eva Nodin, Eva Tordai, Jakob Ringbom, John Huttu, Robert Ahlman samt Magnus Götherström.

Inför ett tjugotal åhörare höll fyra av artikelförfattarna korta anföranden om vad deras artiklar handlar om. Först ut var Malin Dahlström som talade om samarbeten och företag kalkstens-industrin på Gotland under åren 1890–1975. Därefter talade Mattias Legnér utforskar historien om Per-Arvid Säve och den gotländska medeltiden. Torsten Svensson talade på temat ”de fyra elementens raseri – om några gotländska kyrkotorns öden och äventyr” som han illustrerade med ett stort antal bilder på torn i nutid och hur de sett ut förr i tiden. Den fjärde talaren var Tryggve Siltberg som belyste kollektivism och bysammanhållning i Gotlands lokalsamhälle.

Gusem_3

Historiska föreningen genomförde måndagen den 28 maj 2012, boksläppet för GUSEM 3. Ett trettiotal personer kom för att lyssna på de många föreläsarna som berättade, med utgångspunkt från den artikel de författat i GUSEM 3, om det ämne som intresserat dem.

Föreläsningarna sträckte sig från brevkorrespondens mellan en socken på Gotland till Påven i Rom till en gotländsk överste som deltagit i det amerikanska inbördeskriget. Andra ämnen var forna tiders kunskap om medicin ur ett etnologiskt perspektiv. Åhörarna fick även höra stavningens utveckling och gotlandspressens arbete med de restriktioner som svenska staten satte upp. I halvtid fanns möjlighet att bekanta sig med boken, föreningen och andar besökande. Allt som allt bjöds åhörarna på en bred blandning av ämnen som både intresserade och väckte nytt intresse bland åhörarna.

Gotlands Tidningar recenserade GUSEM 3: Från rättstavning till botgöring – och mord
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=7711195

Gusem_2

GUSEM nummer två publicerades den 19 september 2011.
GUSEM 2 – Innehåll, en kort presentation av de spännande artiklarna som finns i detta nummer. http://www.reecoy.com/historiska/121-gusem_2-omslag-110821b-mindre_fil.pdf

Boksläppet recenserades i Gotlands Allehanda:
Gotlandstrafikens utveckling huvudtema i ny tidskrift
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=7116007

Även Gotlands Tidningar skrev om GUSEM 2:
Hur många gårdar fanns det förr – och skall vi ta färjan till Västervik?
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=7117945

Gusem_1

Första numret av GUSEM publicerades den 28 september 2009. En kort beskrivning av innehållet finns i dokumentet här:
http://www.reecoy.com/historiska/gusem-back.pdf

Gotlands Tidningar skrev en artikel om boksläppet: Historiskt ögonblick för öns historiker
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=5539827